Onderwerp 1: Inleiding

De meest recente gegevens van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) uit 2021 geven aan dat gendergelijkheid niet wordt bereikt in de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere STEM-studies in heel Europa, vooral in Spanje op ISCED-niveaus 5–8. De gegevens onderstrepen ook de opmerkelijke horizontale segregatie binnen het STEM-hoger onderwijs. Concreet bleek uit de cijfers in Spanje in 2019 dat mannelijke studenten 4,6% van de universitaire studentenpopulatie in informatie- en communicatietechnologieën (ICT) vertegenwoordigden, terwijl vrouwen slechts 0,7% vertegenwoordigden. Op dezelfde manier vormden mannen op het gebied van de ontwikkeling en analyse van software en applicaties 1,8%, terwijl vrouwen slechts 0,3% vertegenwoordigden.

Op het gebied van elektronica en automatisering vormden mannen 2,8%, terwijl vrouwen 0,4% uitmaakten. Deze trend wordt weerspiegeld in andere Europese landen. In Duitsland bedroeg de vertegenwoordiging van mannen in de ICT bijvoorbeeld 5,5%, terwijl vrouwen slechts 1,5% voor hun rekening namen. Een soortgelijk patroon komt naar voren bij de ontwikkeling en analyse van software en applicaties. In Estland was 5,6% man, vergeleken met 2,2% voor vrouwen. In Griekenland vertegenwoordigden mannelijke studenten 5,9% in elektronica en automatisering, terwijl vrouwen slechts 1,3% vertegenwoordigden.

De genderkloof is ook duidelijk zichtbaar in de wiskunde. In Ierland vertegenwoordigden mannelijke studenten bijvoorbeeld 0,4%, terwijl vrouwen slechts 0,1% van de wiskundestudenten uitmaakten. Deze waargenomen onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen op STEM-gebieden in heel Europa is ook duidelijk op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, zoals gerapporteerd door het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) in 2021. Het is echter opmerkelijk dat wanneer we de studentenpopulatie als geheel beschouwen, zonder zich op specifieke terreinen te concentreren, wordt gendergelijkheid bereikt. In Spanje bijvoorbeeld bleek uit de algemene verdeling van universitaire studenten in 2019 dat 53,7% vrouw was en 46,3% man. Het probleem komt dus niet voort uit het feit dat een onevenredig groot aantal mannen op universitair niveau studeert. Bovendien laten Spaanse universiteiten zien dat de toegang tot hun opleidingen genderneutraal is, wat aangeeft dat discriminatie op grond van geslacht geen factor is.

https://www.canva.com/