Θέμα 4: Ηλεκτρονικό εμπόριο και Επιστήμη Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η πιο προσωπική εμπειρία αγοράς σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Το διαδίκτυο δημιουργεί σχετική ομογενοποίηση λόγω της εισαγωγής δεδομένων σε πλατφόρμες με κοινά χαρακτηριστικά. Υπό αυτή την έννοια, τα δεδομένα διευκολύνουν τόσο την καταμέτρηση μήλων όσο και πορτοκαλιών.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να καταστήσουν το διεθνές εμπόριο πιο περιεκτικό, για παράδειγμα με την αντιστοίχιση πιο αντικειμενικών δεδομένων με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα δεδομένα μετατρέπονται σε ευφυΐα (Sirimanne, 2019).