Θέμα 4: Ηθική και Επιστήμη Δεδομένων

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιστήμης Δεδομένων της Βασιλικής Στατιστικής Εταιρείας (RSS) και το Ινστιτούτο και Σχολή Αναλογιστών (IFoA), η δεοντολογία στην επιστήμη των δεδομένων “και οι επιπτώσεις για τις βιομηχανίες και το ευρύτερο κοινό, εξελίσσονται συνεχώς. Καθώς οι μέθοδοι της επιστήμης των δεδομένων γίνονται πιο διαδεδομένες στους τομείς της στατιστικής και της αναλογιστικής, υπάρχουν τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για τα άτομα που εργάζονται στην επιστήμη των δεδομένων (“επαγγελματίες”)” (Institute and Faculty of Actuaries & Royal Statistical Society, 2019).

Καθώς ο αντίκτυπος της επιστήμης των δεδομένων στην κοινωνία είναι ουσιαστικός, οι επιστήμονες δεδομένων αφείλουν να βρίσκουν αποτελέσματα που θα μπορόσαν να ωφελήσουν την κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Είναι ζωτικής σημασίας για τους επιστήμονες να είναι σε θέση να εξισορροπήσουν τα οφέλη με τις αποκλίσεις των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα δεδομένα.

από την άποψη της ιδιωτικής ζωής και της ισότητας. Οι δεοντολογικές εκτιμήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εξεύρεση τρόπων σεβασμού των ορίων και εξουδετέρωσης της πιθανής βλάβης.

Ένας επιστήμονας δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως “τις πηγές σφάλματος και μεροληψίας στα δεδομένα, να χρησιμοποιεί “καθαρά” δεδομένα (π.χ. επεξεργασμένα για ελλείπουσες, ασυνεπείς ή λανθασμένες τιμές) και να υποστηρίζει την εργασία με αξιόπιστες στατιστικές και αλγοριθμικές μεθόδους που είναι κατάλληλες για το ερώτημα που τίθεται” (Institute and Faculty of Actuaries & Royal Statistical Society, 2019).

Εάν οι ηθικές αρχές μεταξύ των επιστημόνων είναι αμφισβητήσιμες, το κοινό θα μπορούσε να χάσει την εμπιστοσύνη του, επηρεάζοντας τη σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης.

Η λογοδοσία περιλαμβάνει προσεκτική εξέταση του πότε πρέπει να ανατεθεί η λήψη αποφάσεων σε συστήματα και όχι σε ανθρώπους. Είναι ζωτικής σημασίας η κατανόηση και η επικοινωνία των συνεπειών μιας τέτοιας ανάθεσης, ιδίως καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων ΤΝ χωρίς κατάλληλη διακυβέρνηση (Institute and Faculty of Actuaries & Royal Statistical Society, 2019).