Θέμα 4: Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων

Οι προαναφερθείσες μέθοδοι αποτελούν τις γενικές προσεγγίσεις για τη συλλογή δεδομένων. Ωστόσο, προκειμένου να περιορίσουν την εστίασή τους, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν επίσης μια συλλογή ειδικών εργαλείων συλλογής δεδομένων. Υπό αυτή την έννοια, αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο το “πού” ψάχνει ο ερευνητής. Σημασία έχει επίσης αν χρησιμοποιεί “τηλεσκόπιο” ή “μικροσκόπιο”.

Είναι γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες βοηθούν στην ανάλυση και την οπτικοποίηση δεδομένων. Ενώ η Python έχει πολλαπλές χρήσεις και είναι αντικειμενοστραφής, καθιστώντας την ευέλικτη, η R δημιουργήθηκε από στατιστικολόγους για στατιστικά μοντέλα και αναλύσεις (IBM Cloud Team, 2021)

Ένα λογισμικό που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών που σχετίζονται με δεδομένα από ένα περιβάλλον ή ψηφιακό εργαλείο σε ένα άλλο. (Postman, 2023)

(Tableau, n.d.). Είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας του υπάρχοντος υλικού και την ομαλότερη μετάβαση των δεδομένων από ένα API.

Είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα, ικανή να συνδυάζει κώδικα, εξισώσεις και οπτικοποιήσεις.

Jupyter Path: https://jupyter.org/try-jupyter/lab/?path=notebooks%2FIntro.ipynb