Θέμα 3: Τι χρειάζεσαι για να γίνεις επιστήμονας δεδομένων;

Οι μυριάδες εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων σε διάφορους τομείς και κλάδους υποδηλώνουν τον αριθμό των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν, προκειμένου να παραχθούν πιο ακριβή και χρήσιμα αποτελέσματα.

  • Όπως φαίνεται στο γράφημα, η στατιστική και τα μαθηματικά απαιτούνται για τη δημιουργία μοντέλων για την ομογενοποίηση των παρατηρήσεων του πραγματικού κόσμου.
  • Η επιστήμη της πληροφορικής επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.
  • Οι δεξιότητες που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις είναι επωφελείς για τη μετάφραση της έρευνας σε πρακτικούς στόχους μιας εταιρείας.
  • Η επικοινωνία και η οπτικοποίηση διευκολύνουν την εξήγηση των ευρημάτων και των προτύπων.
  • Τέλος, απαιτείται εξειδίκευση στον τομέα για συγκεκριμένες εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων.

Source: ​​Corea, F. (2019). An Introduction to Data. Switzerland: Springer Publications. IBM Cloud Team (2021), ‘Python vs. R: What’s the Difference?’, IBM, available at: https://www.ibm.com/blog/python-vs-r/ibm.com/blog/python-vs-r/