Θέμα 3: Προκλήσεις και προβληματισμοί

Επικοινωνία: Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει πρόκληση όταν συναντώνται άτομα από διαφορετικούς κλάδους. Οι σαφείς στρατηγικές επικοινωνίας και η αμοιβαία κατανόηση είναι απαραίτητες.

Ενσωμάτωση των ευρημάτων: Η σύνθεση γνώσεων από διάφορους κλάδους απαιτεί προσεκτικό συντονισμό για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση.

https://www.canva.com/