Θέμα 3: Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων και Ανάλυσης

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων, ακολουθούμενες από την ανάλυση, συνδυάζουν τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή δεδομένα. Τα πρωτογενή δεδομένα περιλαμβάνουν έρευνες και ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και πειράματα.

Τα δευτερογενή δεδομένα θα μπορούσαν να είναι δημοσιευμένες πηγές, προηγούμενες ερευνητικές μελέτες, αρχεία από ιδρύματα, ανοικτά και διαθέσιμα δεδομένα. Ενώ τα δευτερογενή δεδομένα μπορεί να θεωρηθούν ως ευκολότερα προσβάσιμα, ορισμένα αρχεία μπορεί να είναι πολύ σπάνια, ιδίως αν δεν έχουν ψηφιοποιηθεί.