Θέμα 3: Διασταύρωση φύλου και κλιματικής αλλαγής

Σε αυτή την ενότητα, θα αναλυθούν η ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5) και η κλιματική αλλαγή (ΣΒΑ 13).

Πολλές κυβερνήσεις και οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων Σημείωσε η UN Women ότι «οι γυναίκες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από τους άνδρες, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία των φτωχών του κόσμου και εξαρτώνται περισσότερο από τους φυσικούς πόρους τους οποίους η κλιματική αλλαγή απειλεί περισσότερο».

Πηγή: Getty Images/ Stockphoto

SDG 13 on climate action is essential for achieving all other sustainability development goals, in particular, SDG 2 (zero hunger), SDG 3 (good health and well-being), SDG 6 (clean water and sanitation), SDG 7 (clean energy), SDG 9 (sustainable and inclusive infrastructure), and SDG10 (reduced inequalities), SDG 11 (safe, sustainable and inclusive cities), SDG 12 (responsible consumption and production), and Goals 14 and 15 on protection, restoration and sustainable use of land and water resources.

Tackling climate change is also intrinsically linked to SDG 5. However, there is only one SDG 13 target specifically with a gender equality angle: raise capacity climate-change related planning and management including focusing on women (13.b).

There is an extensive literature exists on the intersection of gender equality and climate change, revealing that woman and men encounter and react to climate change in different ways. In general, women face higher vulnerability due to their reliance on natural resources and the structural inequities.

A 2019 study focusing on Spain, showed women – across all age ranges – are more susceptible to death from cardiovascular disease linked to climate change related temperature increases. 

Based on review study review study, in Europe, women are more likely than men to live in flood zone, where the effects of climate change are mostly acutely experienced.

Research has also indicated that gender-based violence, encompassing physical, psychological, and reproductive violence against women, tends to increase in frequency following natural disasters, resulting in multifaceted and profound effects on health and overall well-being.

Research indicates that women exhibit a higher propensity for taking action and seeking solutions in the context of climate change. A study by the Women’s Forum, encompassing nearly 10,000 individuals across G20 countries, revealed that women, more frequently than men, altered their behavior to reduce carbon dioxide emissions through practices such as recycling, supporting local products, and curbing water and meat consumption. In Canada, multiple studies have shown that girls and women are more inclined than boys and men to view climate change as a significant issue and express a greater sense of urgency for proactive measures. According to the largest public opinion survey on climate change conducted by the United Nations Development Programme (UNDP), involving 1.2 million people from 50 countries, Canada exhibited the most prominent gender gap in perceptions of climate change. Canadian women and girls surveyed were 12 percent more likely than their male counterparts to consider climate change an emergency.

Η επιστημονική έρευνα γίνεται πιο ακριβής και συμφέρουσα όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο.

Για παράδειγμα, σε όλες τις μελέτες για την ασφάλεια της ζώνης ασφαλείας και τις κλινικές δοκιμές για φάρμακα, οι άνδρες θεωρούνται παραδοσιακά ως τα προεπιλεγμένα υποκείμενα. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε, όπως διατυπώθηκε σε μια μελέτη για το μαστίγιο, ότι «οι γυναίκες δεν είναι περιορισμένοι άνδρες». Όταν η έρευνα παραβλέπει το φύλο και το φύλο ως μεταβλητές, δεν είναι ασυνήθιστο να παρατηρούνται διαφορές στα αποτελέσματα ασφάλειας και υγείας μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκδηλώνονται σε πραγματικές συνθήκες.

Οι γυναίκες συνεισφέρουν ξεχωριστές προοπτικές και εμπειρίες στο πεδίο της έρευνας. Η ενσωμάτωση γυναικών και μειονοτήτων στην έρευνα δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις ομάδες να ενεργούν ως καταλύτες για την αλλαγή στις κοινότητές τους, ρίχνοντας φως στις βιωμένες εμπειρίες, τις προοπτικές και τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ενώ οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένη ευαλωτότητα στην κλιματική κρίση, κατέχουν επίσης μια μοναδική θέση για να λειτουργήσουν ως παράγοντες επιρροής της αλλαγής. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες παρουσιάζουν μικρότερα αποτυπώματα άνθρακα από τους άνδρες, υιοθετούν πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι γυναίκες ηγέτες αντιμετωπίζουν ενεργά την κλιματική κρίση σε διάφορα επίπεδα, από πρωτοβουλίες βάσης έως κορυφαίες εταιρικές θέσεις. Μελέτες δείχνουν ότι οι οργανισμοί με περισσότερες γυναίκες στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις τόσο όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και συνολικά εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), ή Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση (ΠΚΔ).

Παιχνίδια γνώσεων