Θέμα 2: ChatGPT – Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις φοιτήτριες στην τεχνολογία

HUMAN IN THE LOOP – CHATGPT INTERACTIONS

What is ChatGPT and how does it work?

Conversational Approach to using CHATGPT

Co-creation with CHATGPT

Writing Emails in Your Voice

Translations

Summarising

Brainstorming

Researching

Round table: The true costs of CHATGPT on Humanity