Θέμα 2: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Eρευνώντας, το ταξίδι της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στις δεκαετίες, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης εισήχθη από την Έκθεση Brundtland,Το κοινό μας μέλλον, της Παγκόσμιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED) του 1987.

«Ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (Έκθεση Brundtland, 1987)

Δείτε το βίντεο σχετικά με την ιστορία της Συμφωνίας του Παρισιού και τις μελλοντικές ευκαιρίες

Εάν αξιολογήσουμε τη σχέση μεταξύ της δράσης για την αλλαγή του κλίματος και των 17 ΣΒΑ, υπάρχει σαφώς μια ουσιαστική επικάλυψη στις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των ΣΒΑ και εκείνων που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ΣΒΑ 13 αναφέρει συγκεκριμένα τις δράσεις για την αλλαγή του κλίματος, αλλά πολλοί από τους άλλους ΣΒΑ αποτελούν σημαντικό μέρος και συνδέονται στενά με τη δράση για το κλίμα. Για παράδειγμα, ο πρώτος ΣΒΑ, ο οποίος στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας, θα απαιτούσε τόσο μέτρα μετριασμού όσο και μέτρα προσαρμογής με τα οποία οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και που είναι δυσανάλογα επιβλαβείς για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας θα απαιτούσαν μετριασμό σε παγκόσμιο επίπεδο και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Οι άλλοι ΣΒΑ, όπως ο 2ος, 3ος και ο 6ος, που στοχεύουν στην εξάλειψη της πείνας, την καλή υγεία, το καθαρό νερό και την αποχέτευση αντίστοιχα, είναι τομείς στους οποίους οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα καθιστούσαν πολύ πιο δύσκολη την επίτευξη αυτών των ΣΒΑ.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένα ολιστικό πλαίσιο που συνδυάζει τρεις βασικούς πυλώνες: οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της φτώχειας, κοινωνική ένταξη, για όλους, ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων, μειώνοντας τις ανισότητες στην κοινωνία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Παιχνίδια γνώσεων