Θέμα 1: Τι είναι η Επιστήμη Δεδομένων?

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που συνδυάζει τεχνικές, μεθοδολογίες και εργαλεία από διάφορους τομείς για την εξαγωγή γνώσεων, μοτίβων και γνώσης από τα δεδομένα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, τον καθαρισμό και την ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Οι επιστήμονες δεδομένων χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό στατιστικής ανάλυσης, μηχανικής μάθησης, οπτικοποίησης δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την αποκάλυψη κρυφών τάσεων στα δεδομένα.

Όπως υποστηρίζει ο Arno Siebes στο άρθρο του “Data science as a language: challenges for computer science-a position paper”, “Η επιστήμη των δεδομένων σηματοδοτεί την έλευση της έρευνας με δεδομένα σε όλους τους ακαδημαϊκούς ερευνητικούς τομείς”, υποδεικνύοντας τη σημασία της επιστήμης των δεδομένων για την έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού κλάδου (Siebes, 2018).

Link: https://www.pexels.com/photo/person-holding-chart-and-bar-graph-669612/