Θέμα 1: Τι είναι η επίλυση προβλημάτων;

Η επίλυση προβλημάτων είναι η διαδικασία εξεύρεσης λύσεων σε δύσκολα ή πολύπλοκα ζητήματα. Περιλαμβάνει την ανάλυση μιας κατάστασης, τον εντοπισμό του προβλήματος, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και την εφαρμογή της πιο αποτελεσματικής πορείας δράσης. Η επίλυση προβλημάτων είναι μια θεμελιώδης γνωστική δεξιότητα που εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια, από την καθημερινή ζωή έως τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

https://www.canva.com/
Παιχνίδια γνώσεων