Θέμα 1: Οικειότητα μεταξύ πολιτισμού και τεχνολογίας

Source: www.fuzia.com

The realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the effectiveness of Sustainable Development Plans depend significantly on the adoption of innovative and contemporary ideas, as well as cutting-edge technologies. This is particularly crucial when addressing challenges like decarbonizing the economy to reduce the impacts of climate change. Information and communication technologies offer distinctive opportunities and solutions across various sectors, promoting enhanced transparency and efficiency when utilized effectively.

According to this reality, The UN 2030 Agenda states, “We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; to combat inequalities within and among countries; to build peaceful and just, and inclusive societies; … and to promote gender equality and the empowerment of women and girls.” These goals also address the need to ensure the lasting protection of the planet and its natural resources.

Even equal representation  of Women and men is crucial to deal with polycrisis of today. However, UNESCO report found that the time it will take to close the worldwide gender gap has increased by a generation from 99.5 to 135.6 years in 2021.

The fourth industrial revolution, often referred to as Industry 4.0, is marked by remarkable technological advancements and a pervasive shift towards digitalization. The convergence of the physical, digital, and biological realms is occurring swiftly. While this era holds immense potential and excitement for the future, it is imperative that we progress in a unified and inclusive manner. Women should take a leading role in driving this revolution, and a commitment to equality is essential for its success.

Throughout human history, comprehension of the world, navigation through uncertainty, and the human perception of the universe have been shaped by the advancements in science and technology. In the 17th century, Newton’s Physics played a pivotal role, while the 18th century saw the dominance of Chemistry, particularly in the study of gases. The 20th century witnessed the domination of quantum physics, especially post-1905, and the subsequent decades highlighted the significance of biology, starting in the 1950s.

As we step into the 21st century, characterized by digitalization, it is clear our economy is set to be dominated by STEM industries at the heart of technology advancements, such as engineering and computer science. These fields collectively assume the role of an icebreaker, breaking through the uncertainties of our time.

Moreover, these industries are projected to foster the fastest growth and highest paid jobs of the future. Research  has found that a typical STEM worker already earns over double the amount of a non-STEM worker, and this trend is only set to continue.

Όλες οι κοινωνικές αλλαγές ξεκινούν με τα δημιουργικά εργαλεία που δημιουργούνται από την επιστήμη και την τεχνολογία. Μια από τις τεχνολογίες που αλλάζουν τη ζωή, που είναι κοινώς γνωστό ως το χάπι που εισήγαγε κάποιος το 1960 και αυτό ήταν το αντισυλληπτικό χάπι που άλλαξε τον κόσμο για τις γυναίκες. Το χάπι ήταν το όργανο με το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία, οι γυναίκες μπορούσαν να αποκτήσουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα χωρίς να φοβούνται τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Το χάπι δίνει στις γυναίκες τον έλεγχο του σώματός τους και συνεπώς της ζωής τους.

Η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Βιώσιμης Ανάπτυξης εξαρτώνται σημαντικά από την υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων ιδεών, καθώς και τεχνολογιών αιχμής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αντιμετωπίζονται προκλήσεις όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ως εκ τούτου, καθώς οι βιομηχανίες STEM διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόοδό μας και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Είναι σημαντικό να μεταμορφωθεί το τοπίο, διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πάψουν να αποτελούν μειονότητα και αντ’ αυτού θα εκπροσωπούνται καλά σε όλα τα επίπεδα. Οι βιομηχανίες STEM οδηγούνται από τη διάνοια και την αυτοεκτίμηση και όχι από τη σωματική δύναμη, η ταυτότητα φύλου δεν πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας στους τομείς STEM. Η επείγουσα προτεραιότητα είναι η εξάλειψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων στη μηχανική και η παροχή ισχυρής υποστήριξης σε νεαρά κορίτσια που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν σπουδές και σταδιοδρομία στους τομείς STEM.

Παρόμοια με τον τομέα των ειδικευμένων επαγγελμάτων, υπάρχουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στο STEM, αλλά οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον κλάδο παγκοσμίως.

Παιχνίδια γνώσεων