Θέμα 1: Εισαγωγή

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρείχε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) το 2021 δείχνουν ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες σπουδές STEM σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στην Ισπανία στα επίπεδα ISCED 5-8. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν επίσης τον αξιοσημείωτο οριζόντιο διαχωρισμό εντός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης STEM. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία το 2019, τα στοιχεία αποκάλυψαν ότι οι άνδρες φοιτητές αντιπροσώπευαν το 4,6% του πληθυσμού των φοιτητών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 0,7%. Ομοίως, στον τομέα της ανάπτυξης και ανάλυσης λογισμικού και εφαρμογών, οι άνδρες αποτελούσαν το 1,8%, ενώ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 0,3%.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών και των αυτοματισμών, οι άνδρες αποτελούσαν το 2,8%, ενώ οι γυναίκες το 0,4%. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η εκπροσώπηση των ανδρών στις ΤΠΕ ανερχόταν σε 5,5%, ενώ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 1,5%. Ένα παρόμοιο μοτίβο προκύπτει στον τομέα της ανάπτυξης και ανάλυσης λογισμικού και εφαρμογών. Στην Εσθονία, το 5,6% ήταν άνδρες, έναντι 2,2% των γυναικών. Στην Ελλάδα, οι άνδρες σπουδαστές αντιπροσώπευαν το 5,9% στην ηλεκτρονική και στους αυτοματισμούς, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 1,3%.

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι εμφανές και στα μαθηματικά. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, οι άνδρες φοιτητές αντιπροσώπευαν το 0,4%, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 0,1% των φοιτητών μαθηματικών. Αυτή η παρατηρούμενη ανισορροπία των φύλων στους τομείς STEM σε όλη την Ευρώπη είναι επίσης εμφανής στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) το 2021. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι όταν εξετάζεται το σύνολο των φοιτητών και των φοιτητριών, χωρίς να εστιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς, επιτυγχάνεται ισότητα των φύλων. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η συνολική κατανομή των πανεπιστημιακών φοιτητών το 2019 έδειξε ότι το 53,7% ήταν γυναίκες και το 46,3% ήταν άνδρες. Συνεπώς, το ζήτημα δεν απορρέει από έναν δυσανάλογο αριθμό ανδρών που σπουδάζουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επιπλέον, τα ισπανικά πανεπιστήμια επιδεικνύουν ουδέτερη ως προς το φύλο πρόσβαση στα προγράμματα σπουδών τους, γεγονός που δείχνει ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου δεν αποτελούν παράγοντα.

https://www.canva.com/
Παιχνίδια γνώσεων