Κεφάλαιο 3: Τρέχοντα παραδείγματα επιτευγμάτων του STEM σε παγκόσμιες προκλήσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

  1. Επιδείξουν βαθιά κατανόηση των πρόσφατων επιτευγμάτων σε διάφορους κλάδους STEM και της σημασίας τους για τις παγκόσμιες προκλήσεις.
  2. Αναλύουν και να αξιολογούν κριτικά τις κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρόσφατων επιτευγμάτων STEM.
  3. Εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από πρόσφατα επιτεύγματα STEM για να προτείνουν καινοτόμες λύσεις σε υποθετικά σενάρια επίλυσης προβλημάτων.
https://www.canva.com/