Κεφάλαιο 3: Πρακτικές και έργα στη μηχανική, που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να:

  1. Κατανοήσουν τη σημασία του ενεργειακού μετασχηματισμού για την επίτευξη περιβαλλοντικής προστασίας.
  2. Αναγνωρίζουν τις πρακτικές και τα έργα στη μηχανική για την προστασία του περιβάλλοντος.