Κεφάλαιο 3: Ποιες είναι οι ηθικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων;

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξετάσει τις πολλαπλές επιπτώσεις της τεχνολογίας στον κόσμο – να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογική πρόοδος επηρεάζει την κοινωνική δομή, την οικονομική δυναμική και τις ηθικές εκτιμήσεις.

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  1. Αναγνωρίσουν και συζητήσουν τους βασικούς ηθικούς προβληματισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).
  2. Αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης για την ανάλυση σύνθετων ηθικών διλημμάτων και προκλήσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
  3. Να υποστηρίξουν την ηθική καινοτομία και την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.