Κεφάλαιο 2: Διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων

Μαθησιακά αποτελέσματα:

  1. Οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να διατυπώνουν τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας στο STEM και να αναγνωρίζουν τη σημασία της για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.
  2. Να προσδιορίζουν και να συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά εμπόδια που συνδέονται με την ενσωμάτωση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων STEM για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων.
  3. Να επιδεικνύουν την ικανότητα να μεταφέρουν ιδέες, ευρήματα και λύσεις με σαφήνεια και συντομία τόσο σε ακροατήρια που είναι εξοικειωμένα με το STEM όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι, προωθώντας την αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο.