Κεφάλαιο 2: Βιώσιμη μηχανική και συμβολή γυναικών μηχανικών στον τομέα

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να:

  1. Ορίζουν την ιδέα της οικειότητας μεταξύ τεχνολογίας και γυναικών
  2. Κατανοούν και να περιγράφουν τη βιώσιμη μηχανική και πώς η μηχανική μπορεί να θεωρηθεί ως μια ήπια δύναμη
  3. Αναγνωρίζουν τη σημασία των γυναικών για κλιματικές λύσεις που λειτουργούν για ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό