Κεφάλαιο 1: Κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μέχρι το τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενοι θα:

  1. Είστε σε θέση να ορίσετε και να εξηγήσετε την ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), καθώς και τις ιδέες και τους σκοπούς και χρήσεις που την διέπουν.
  2. Είστε σε θέση να διακρίνετε μεταξύ της Στενής ΤΝ (γνωστής και ως Ασθενής ΤΝ) και της Γενικής ΤΝ (γνωστής και ως Δυνατής ΤΝ) μετά τη μελέτη αυτού του υλικού και να γνωρίζετε τις αντίστοιχες δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις πιθανές επιπτώσεις.
  3. Να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την τεχνολογία και την κοινωνία στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της, τα ηθικά ζητήματα και τους διάφορους τομείς στους οποίους έχει επαναστατική επίδραση.