Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να:

  1. Oρίζουν την ιδέα της βιωσιμότητας
  2. Συλλέγουν γνώσεις σχετικά με τις συνιστώσες της βιωσιμότητας
  3. Κατανοούν έννοιες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)
  4. Αναγνωρίζουν τη σημασία της ισότιμης εκπροσώπησης των γυναικών στο STEM για την ανθρώπινη ασφάλεια και τους ΣΒΑ, ειδικά πώς οι ΣΒΑ5 είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των άλλων στόχων